Search This Blog

Friday, September 21, 2012

Калимахус

ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО РИМЈАНИТЕ
Глава  8


34 Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли, Кој умре - но уште и воскресна - Кој е од десната страна на Бога и Кој се застапува за нас? 


Калимахус,Калимах (310/305-240 ПНЕ) е антички библиограф кој работел во библиотеката во Александрија и создавачот на првата „античка„  библиографија.
Калимах бил многу плоден и трудољубив писател и научник.Според зборовите на античките Калимах напишал околу 800 книги a негово најважно дело се тн „Таблици на славните во сите науки и уметности и она кое од нив е создадено„ те библиографски список на „античка„ литература.Овие таблици се состоеле ни помалку ни повеќе туку од 120 книги.За жал овие „Таблици„,освен во фрагменти- не се сочувани.Штета.
Ако ви заличи на некого по сликава,тој е плукнат Овидиј Назо и Сирано де Бержерак.
Калимахус бил најпознат по неговите кратки песни и поеми.Тој исто така бил противник на тоа да се имитира Хомер и мразел епови.Почитувал кратки но содржајни стихови.
Калимахус се родил околу 300 години пред Христа и во негово време улогата на Исус ја глумел Аполон.Аполон (Паеон,Пајон),бил пророк, лечел,седел од десната страна на Зевс и ја победувал смртта.

Извадок од неговата Химна за Аполон

Not unto everyone doth Apollo appear, but unto him that is good. 
Whoso hath seen Apollo, he is great;
 whoso hath not seen him, he is of low estate.
 We shall see thee, O Archer, and we shall never be lowly.
 Let no the youths keep silent lyre or noiseless step, 
when Apollo visits3 his shrine, 
if they think to accomplish marriage and to cut the locks of age,
 and if the wall is to stand upon its old foundations. 
Well done the youths, for that the shell is no longer idle.22] Yea, the tearful rock defers its pain, 
the wet stone is set in Phrygia, 
a marble rock like a woman open-mouthed in some sorrowful utterance.

 Say ye Hië! Hië! an ill thing it is strive with the Blessed Ones. 

He who fights with the Blessed Ones would fight with my King; 

he who fights with my King, would fight even with Apollo.

 Apollo will honour the choir, since it sings according to his heart;

 for Apollo hath power, for that he sitteth on the right hand of Zeus.

 Nor will the choir sing of Phoebus for one day only. 

He is a copious theme of song; who would not readily sing of Phoebus?

[42] None is so abundant in skill as Apollo. 
To him belongs the archer, to him the minstrel; 
for unto Apollo is given in keeping alike archery and song. 
His are the lots of the diviner and his the seers;
and from Phoebus do leeches know the deferring of death.


Не му се јавува секому Аполон, но на оној кој е добар. Кој го видел Аполон, тој е голем, секој што не го видел, тој е на ниско состојание. Ние ќе те видиме, О Стрелачу, и ние никогаш нема да бидеме долу. Нека младите не ја замолчуваат лирата или бесшумниот чекор, кога Аполо го посетува неговиот храм, ако мислат да оженат или да доживеат старост или ако треба ѕидот да стои на своите стари темели. Добро направено млади, затоа што корупката повеќе не е безработна(се мисли на корупка од желка од која се правела лирата)

----------------------------------------------------------


Да, насолзената карпа ја задржува својата болка,
влажен камен е поставен во Фригија,
мермер камен како жена,
со отворени усти со некој тажен израз.

Речете HIE! HIE! лошо нешто се стреми со Благословените .

Тој кој се бори со Благословените  ќе се бори со мојот Крал;

тој кој се бори со мојот Крал, ќе се бори дури и со Аполон.

 Аполон ќе го почести хорот, бидејќи пее според своето срце;

Бидејќи Аполон има моќ, затоа што тој седи од десната страна на Зевс.

Ниту хорот ќе пее за Фебус (Аполон) само еден ден.

Тој е изобилна темата на песната, кој не може лесно да пее за Фебус( Аполон)?

-----------------------------------------------------------------------

[42] Никој не е толку богат во вештини како Аполон.
Нему му припаѓа стрелецот, нему свирачот;
На Аполон е дадено да ги чува и стрелаштвото и песната.
Негови се моќите на пророкот и негови на гледачот;
и од Аполон пијавиците го познаваат одложувањето на смртта.


Голем обожавател на Калимах бил Свети Григориј Богослов(оној кој Константин филозоф не можел да го разбере, па плачел)(329-390) , познат и како Григориј Назијанзанин(Назијанзец,Низијанзец). Толку го обожувал што дури и препишувал од него.

Григориј Богослов,обожуван од Византијците

Интересно е што градот Назијанзос кој наводно бил во Кападокија (Денес Турција) не може да се лоцира.Исчезнал од лицето на земјата или се претворил во некое турско село со име Ненизи.Често пати Григориј Богослов се меша со Григориј (од) Низа. (335-395)Низа е исто така непозната локација.Се гаѓа во денешен Невшехир на античкогрчки Νύσσα-што значи„ ниска„.


Свети Василие Велики, (330-379 г)Грегориј од Ниса и Грегориј Богослов(Назијанзанин,Назијанзец) се најважните христијанстки теолози на 4 век.Тие се современици на императорот Јулијан Апостата (Отстапник).

Мене ова насо,Нисо Назо,Низа и носон на Калимах ми сметаат некако.Грегориј Богослов и Грегориј од Низа се веројатно една иста личност а Василие Велики (Големиот Цар) е добрата страна Јулијан отстапник (Јулие Цезар).Калимах е смислен од Грегориј Богослов,од Ниса,„низок„ или „носко„.

Василие Велики,Јован Златоуст,Грегориј Богослов

Ако на годината на смрт на Григориевците 390-395 додадеме 1054 години (големата шизма,поделба на црквата а веројатно се работи за настанокот на црквата) дејноста на на теолозиве паѓа во 1444-1449 година( 15 век).
Моштите на Григориј Богослов наводно прво биле во Константинопол а потоа во среден век се однесени во Рим.Зошто,не се знае.
Црквата Хора во Истамбул,наводно од 4 век има интересни мозаици божем од 14 век а веројатно од 15 век.Во 16 век црквата е претворена во џамија.Хора значи село,значи црквата била надвор од ѕидините на градот.
Теодор Метохитис(наводно 14 век) му ја подарува црквата на дар на Исус.Тој е ктитор,градител на црквата.
Во црквата Хора има фреска на Григориј Богослов и Св.Кирил(веројатно Александриски 376-444) .Некако си одат заедно.
No comments:

Post a Comment