Search This Blog

Thursday, January 31, 2013

„Сарацени„


Во претходниот пост пишував за тоа како според средновековниот „библиски„ светоглед  „Таткото на славјаните„- Аврам( АВ-РМ) со својата жена Царица (Сара-ШРХ) и со својата робинка Агар(Хагар,Хаџар)  „породил „(РМ-родница,утерус) бројни и славни народи .

 Од Ишмо-ал-Исмаил потекнале Ишмаелитите, Исмаилити (Ишмо Ал-Ќе чуе Бог)

1 Господ се сети за Сбра како што рече, и стори за неа како што вети:
  2 Сбра зачна и му роди на Авраама син, во неговата старост - во времето што Бог го означи.
  3 Авраам му даде име Исак на синот, што му го роди Сбра.
  4 И по осум дни Авраам го обреза својот син Исак, како што Бог му нареди.
  5 А Авраам беше на сто години кога му се роди синот Исак.
  6 Сбра рече: „Бог ме направи за потсмев, и секој што ќе го чуе ова, ќе ми се насмее.”
  7 Уште додаде: „Кој би му рекол некогаш на Авраама: ‘Сбра ќе ти храни дете!’ Сепак му родив син во старост.”
  8 Детето растеше и го одбија од градата. А во денот, кога го одбија Исака, Авраам даде голема гозба.
  9 Сбра виде како синот на Египетката Агара, кого му го роди на Авраама, се поигрува со нејзиниот син Исак,
10 и му рече на Авраама: „Изгони ги слугинката и нејзиниот син, зашто синот на робинката не смее да биде наследник со мојот син - со Исака!”
11 Тоа не му беше мило на Авраама, зашто и Исмаил беше негов син.
12 Но Бог му рече на Авраама: „Да не ти е тешко заради детето и заради својата слугинка; послушај сè што ти вели Сбра, зашто Исаковото семе ќе го овековечи твоето име.
13 И од синот на твојата слугинка, ќе издигнам голем народ, зашто е твој потомок.”

А од  Исак?Исакитите?Не .

Исак значи “се смее„ односно поверојатно „се потсмева„-„за потсмев„ бидејќи е „од стара мајка дете„.

יצחק ЈЦХК


 1 По тие настани Бог го стави на проверка Авраама. Го повика: „Аврааме!” Тој одговори: „Еве ме!”
  2 Бог продолжи: „Земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш, и отиди во месноста Морија и принеси го таму како жртва паленица, на ридот што ќе ти го покажам.”
  3 Утрото Авраам стана рано, му стави самар на ослето и ги поведе со себе, двајцата свои слуги и сина си Исака, откако пред тоа нацепи дрва за жртва паленица, и се запати кон местото што Бог му го означи.
  4 На третиот ден Авраам ги подигна очите и го виде местото оддалеку.
  5 Тогаш Авраам им рече на слугите: „Вие останете тука покрај ослето, а јас и детето ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас.”
  6 Авраам ги зеде дрвата за жртвата паленица, ги натовари на сина си Исака, а во својата рака зеде оган за потпалување и нож. Така тргнаа двајцата заедно.
  7 Тогаш Исак му рече на татка си Авраама: „Татко!” „Еве ме, сине!” се јави тој. „Еве огнот и дрвата - пак рече синот - но каде е јагнето за жртвата паленица?”
  8 „Бог Самиот ќе си предвиди за јагнето за жртвата паленица, сине мој!” одговори Авраам. И го продолжија патот.
  9 Стигнаа до местото за кое зборуваше Бог. Тогаш Авраам подигна жртвеник, ги нареди дрвата, го врза својот син Исака и го положи над цепениците на жртвеникот.
10 Сега Авраам ја испружи раката и го зеде ножот, за да го заколе сина си.
11 Но Господов ангел од небото го повика и рече: „Аврааме! Аврааме!” „Еве ме!” одговори тој.
12 „Не ја спуштај раката врз детето - рече - ниту му прави нешто! Еве, сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од Мене ни својот син, својот единец.”
13 Ги подигна Авраам очите и виде, и ете, зад него овен сплеткан со роговите во грмушка. Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе во жртва сèпаленица место сина си.
14 Авраам му даде име на тоа место Јахве-Ире (Господ Промислува). Затоа се вели денес: „На Гората На Господовото Промислување.”
15 Господовиот ангел го повика Авраама, од небото, по вторпат
16 и рече: „Се заколнувам Сам со Себеси, Господ вели: бидејќи го направи тоа и не го задржа од Мене својот син единец,
17 ќе го излеам Својот благослов на тебе и ќе го направам твоето потомство многубројно, како ѕвезди на небото и песок на морскиот брег! А твоите потомци ќе ги освојуваат вратите на своите непријатели.
18 Бидејќи ја послуша Мојата заповед, сите народи на земјата ќе бидат благословени преку твоето потомство.”
Ова „сите народи на земјата„ е веројатно локално бидејќи Господ веројатно не се симнал добро да провери кој се'  заостанал на земјата.Еве дури и при жртвувањето на Исака тој зборува преку ангел-портпарол.

Потомците на Исак во средновековниот светоглед (од мајка „царица„за да не бидат „за потсмев„) се наречени „Сарацени„ според името на Сара односно во превод „Царски народ„.

Во средновековните писанија ќе сретнете од Агара-Агарјани и од Сара-Сарацени.Од Агара поради Исмаил уште и Исмаелити.Но -нема да сретнете Исакити.

Овие називи (Сарацени, Агарјани и Исмаелити) во етно-религиозна смисла  кобожем се синоними за муслимани и немуслимани од Арабија ,Африка  итн и Арапи.

Грчки: Саракене,или Саракини.


Од Хрониката на Албелда, од таканаречениот „Визиготски период на Шпанија„,10 век.

Потекло на Сарацените , кои се познати
82. Самите Сарацени сметаат, дека потекнуваат од Сара, вистина е, дека Агарјаните се од Агара а Исмаелитите од Исмаел.
Абрахам го роди Исмаел од Агара. Исмаел го роди Калдара. Калдар го роди Непти. Непти го роди Алхумеск. Алхумеск го роди Ексциба. Ексциб го роди Хамана. Хаман го роди Аутиса. Аутис го роди Атинана. Атинан го роди Махата. Махат го роди Низара. Низар го роди Мулдара. Мулдар го роди Хиндафа. Хиндаф го роди Мутирика. Мутирик го роди Хумеја. Хумеја го роди Кинана. Кинан го роди Мелика. Мелик го роди Фехира. Фехир го роди Галиба. Галиб го роди Хухеја. Хухеј го роди Мурра. Мурра го роди Келиба. Келиб го роди Кустеја. Кустех го роди Абдилмелеха. Абдил-мелех роди два сина Есцима и Абдисцемиса. Абдисцемис и Есцим се браќа. Есцим го родил Абделмуталиба. Абделмуталиб го роди Абдела. Абдел го родил Махомата, кој се смета за пророк.
Абдисцемис братот на Есцима го родил Хумеја. Хумеј го родил Абдилаза. Абдилаз го родил Акама. Акам го родил Мароана. Мароан го родил Абделмелика. Абделмелик го родил Исцема. Исцем го родил Мавија. Мавиј го родил Абдерахмана. Абдерахман го родил Махомета. Махомет го родил Алмундара.
83. Овој Махомeт владеел во претходно спомнатата 901ва ера, во тоа време Оведското кралство беше управувано од името на Алфонсо. И така, заврши и да не се возвиши племето на Исмаелитите, милоста Господова е беспристрастна и наша должност е горенаведените да се прогонат преку морето: нивното кралство ќе биде завземено од оние кои веруваат во Христа. Амин.

Сликички од „Кодекс Вигиланус„ кобожем од 976 г а напишаните текстови во него се
кобожем дела од 7-9 век .Во овој кодекс се запишани првите арапски цифри но и „житието„ на Мухамед.Објаснување за потеклото на Готите

84. Гог тоа и е народот на Готите. И така како што Исмаелитите ги родил Исмаел, за што подоцна беше напишано во зборовите на пророкот,“ сврти го својот лик кон Исмаил„, народот на Готите се именува во чест на Гог, кон чиј родослов се приближуваме. Оттука и ќе започнеме. И бидејќи народот на Готите доаѓа од Магот (Мајн Гот ?) , како што вели хрониката на Готите (хрониката на Исидор), Готите имаат древно потекло,родословот започнува од Магог, синот на Јафет, од кого и се наречени, според последниот збор Гог, согласно пророкот Езекиел такво е неговото потекло . Книгата на поколенија исто така потврдува, дека од Магог, синот на Јафет, произлегле Готите и Готија, и Скија исто така е наречена по името на Магог.
 85.И Сарацините ја завзедоа земјата на Готите заради следните редови во книгата Паритичино на пророкот Езекиел: ”сину човечки! Сврти го своето лице кон Исмаилтаните„, а го зборуваат за нив следново: моќен народ ќе ти се покори тебе,ќе те зголеми тебе,ќе те укрепи тебе,и ќе го ставиш во својата десна рака својот меч а во левата лак,за да ги истребуваш народите и ќе го свртиш своето лице и ќе паднеш пред ликот огнен и ќе стапиш во земјата на Гог и ќе бидат истребени од твојот меч и ќе почнат да ти служат,станувајќи твои поданици „
 86.Сега овде да го завршиме расказот. Земјата на Гог,Шпанија се наоѓа под власт на Готите а која Исмаилитите поради гревовите на готскиот народ ја нападнаа и ја предадоа на меч, освен тоа наложија и данок кој се плаќа до денешен ден. Затоа реално истиот пророк говори по втор пат за Исмаилитите ”затоа што го оставивте Господа,ве покорувам, и ве давам во рацете на Гога, кој се враќа по пауза од 270 години.” Да се надеваме во нашиот Христос, бидејќи наскоро ќе завршат тие 270 години, откако е поробена Шпанија, непријателот ќе биде избркан а светот на светатата христова црква ќе се востанови, бидејќи ќе дојде назначената година. Бидејќи се оголени забите на Семоќниот, непријателот често ќе го напушта храброста, да се слави секогаш големата католичка црква. Амин.

Но што зборува човеков  кога „Езекиел„ никогаш ништо не рекол за Исмаислитите,ниту за  некакви 270 години. Еве.
”Човечки сине, сврти го своето лице кон Амоновите синови та пророкувај против нив!

А ти човечки сине, пророкувај против Гога и речи: ‘Господ Бог зборува вака: „Еве Ме против тебе, Гоже, голем кнезу на Рош, Месех и Тувал
 2 Ќе те намамам и ќе те поведам, ќе те подигнам од крајниот север и ќе те доведам на Израелевите гори.
  3 Ќе ти го избијам лакот од левата рака и ќе ги истурам стрелите од твојата десница.
  4 На Израелевите гори ќе паднеш ти и сите твои чети и народите кои ќе бидат со тебе: те дадов за храна на грабливите птици на сè крилесто, и на ѕверовите.
  5 Ќе паднеш на отворено поле, зашто Јас реков така - говори Господ Бог.
  6 Ќе испратам оган на Магога и на жителите на островите, кои живеат безгрижно, и ќе знаат дека Јас Сум Господ.
  7 Моето свето име ќе го објавам среде Мојот Израелев народ, и не ќе оставам да се обесветува веќе Моето свето име! И сите народи ќе познаат дека Јас Сум Господ, Израелевиот Светец.Амонови Синови а не Исмаилити.Амон-значи народ,мноштво.Ај ,бидејќи одел според„ книгата Паритичино„ односно тн Chronica prophetica да видиме што вели таму.

Излегува дека таму пишува дека Сарацените самите само се фалат дека се од Сара ,но тие се всушност од Агара и од Исмаил. Наместо 270 имаме 170 години до бркањето на „Исмаелитите„од „Гог„ и воспоставувањето на големата католичка црква Христова итн.Да спомнам и дека авторите се убедени дека во „Езекиел„  Израел =Шпанија .(полуостровот на Шпанците се нарекувал Ибериски т.е. Еврејски,денес -Пиринејски)

Па што народ биле тие „Сарацени„?Непознато.Арапи ли се?Персијци ли се („Персијците„ го завзеле Египет во 616 г)?

„Сарацените„ во 714 г ја освојуваат Шпанија, но рамно сто години претходно „Персијците„  во здружени сили со „Евреите„ наводно  (април 614 г) го освоиле „Ерусалим„ во кој дотогаш владееле „Византијците„.

„Инвазијата на Сарацените во Шпанија [се случила] на третиот ден од идите на ноември, ера 752 [11 ноември, 714 НE] со Родерик како владетел меѓу Готите, во третата година од царувањето негово. Ние може да го утврдиме датумот на нивната инвазија со сигурност бидејќи секој знае дека тие извршија инвазија во третата година од владеењето на Родерик. Така што за да може да одредиме која година било, ќе се консултираме со Хрониката на Готите, каде што вели дека Витиза беше помазан во кралство на осумнаесеттиот ден пред декемвриските календи, ера 752 [14 ноември, 714 CE], од кое време 170 години поминаа до денес во 921 ера, седумнаесетта година од владеењето на Алфонсо во Овиедо. И ќе најдеме Мухамед дека ќе биде во триесет и втората година од царувањето свое во Кордоба.„

Палестинскиот „Ерусалим„ под власт на „Византијците„ не се викал баш „Ерусалим„. По неговото наводно разрушувале во 70 г НЕ се нарекол „Елија Капитолина„ веројатно „градот на Св.Илија„ а од „огромните„ христијански цркви кои наводно ги изградиле христијаните (римјаните,византијците итн) додека владееле со него нема ни камче а не па археолошки доказ.

Пишан „извор „ за опсадата на Ерусалим во 614г е некој си Антиох Стратег според кој во градот Ерусалим биле убиени 60000 христијани и бил украден „Вистинскиот крст„ (на кој бил распнат Исус).Тука ја имаме приказната за христијаните во улога на Христос, Евреите се разбира се играат себе а Персијците се во улогата на Пилат. За кој мој тогаш Персијците се мачеле да го освојат? Не е познато.Онака.Истиот „Антиох Стратег„ Персијците ги нарекува „Халдеи„

"Тој рече дека тоа е за уништувањето на Ерусалим,пленувањето на Крстот, дрвото на животот, согорувањето на светите цркви и нивното уништување, фаќањето на патријархот Захарија, истребувањето на свештениците, ѓаконите и монасите, за народот, верниците во Христос и за се што му се случи Ерусалим и неговите жители од Вавилонците, Персијците и Халдејците по наредба на нивниот крал Хозрој“

Во текстот постои и директна идентификација на Персијците:

 "А кога Халдејците наскоро ја видоа казната на волшебникот, сите се збунија."

Значи Асирци,Вавилонци,Персијци,Халдејци се едно и исто и измешано во опсадата на Ерусалим во 614 г.


Подоцна во 628 г Хераклиј го вратил крстот (или делче од него, не е баш јасно).Прво го донел во Константинопол ( Истамбул) а потоа пак го пратил во Ерусалим на 21 март 630г .Но, во 632 г умрел Мухамед и сега Арапите(Сарацените ли?) му се втурнале на Ерусалим односно по нивно „ Ал Кудс-Ал Шариф„ и го освоиле во 638г.

Следните 400 години Ерусалим никому не му бил битен ,бидејќи таму кобожем Арапите си се бореле меѓусебно(а за што?), се до 1099г кога го освоиле крстоносците.

Двеста години подоцна во Хрониките на Алфонсо III повторно некакви „Халдејци„ ја напаѓаат Шпанија .

Било логично за средновековниот ум ако доаѓаат од северна Африка те од „Магреб„ земјата на волшебниците(маго на шпански значи  „волшебник „а рибо значи „брег „,значи или „волшебен брег„ или „брег на волшебниците„ ) тие да се античките „Халдеи„ од 8-9 век ПНЕ  кои традиционално се поврзани со северозападниот брег на Персискиот залив  .


Арап-Араб не е етнички назив .Кобожем Мухамед ги самоидентификувал Арапите не во етничка туку во јазична смисла.Сите што говорат арапски.Според јазикот на кој бил напишан Куранот.Араб нема некоја надежна етимологија и има триста варијанти за значењето:„пустина„,„трговец„,„номад„ и сл.На библискиот иврит Араба те АРБ значи -ארב -Запад.Проштавајте , но кому Арабија му е на Запад?

ВТОРОЗАКОНИЕ - ПЕТТА КНИГА МОЈСЕЕВА Глава  11  

30 Тие гори се издигаат, како што знаете, отаде Јордан, зад патот кон запад, во земјата на Ханаанците, кои живеат во Араб, спроти Галгал, покрај Дабот Море.  

 Видете сега колкав итрец е македонскиот преведувач на библијата


MK - Библијa 1999 - Ис. 21:13Пророштво за Арабјаните. Почивате во пустинските грмушници, дедански каравани. 

Какви „грмушници„ се овие  кога тука убаво и насекаде си пишува во ШУМИТЕ на Арабија?
Но во Арабија шуми-нема и никогаш немало, па мора да се снаоѓаме.

MK - Библија 1990 - Ис. 21:13Пророштво за Арабија. - Во гората арабиска ноќевајте, каравани дедански.

BG - Библия 1940 - Ис. 21:13Наложеното за Арабия пророчество:
Привечер ще слезете в гората да пренощувате.
О дедански кервани.

BG - "Цариградска" - Ис. 21:13Пророчество за Аравия: -
В дъбравата на Аравия ще пренощувате,
Дружина Дедански.

BG - "Синодален" - Ис. 21:13Пророчество за Арабия. - В гората Арабийска нощувайте, кервани дедански.

SR - Дан-Караџић - Ис. 21:13Бреме арапској. По шумама у арапској ноћиваћете, путници дедански!

RU - Russian Bible - Ис. 21:13Пророчество об Аравии. --В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские!

EN - King James - Isa. 21:13The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedanim. 

А кој бил па јазикот на Арабјаните?

MK - Библијa 1999 - Дела 2:11Критјаните и Арабјаните: ги слушаме како зборуваат на нашите јазици, за големите Божјите дела.”

Да не е Грчки?Латински?Не. „Делата апостолски„ се пишувани во средниот век кога „Арабјаните„ си раскажувале во Коранот за „божјите дела„ преведувајќи ги од „нашите јазици„.Затоа сите слушале на Арапски иако говорникот говорел кобожем „по галилејски„(арамејски,патем доволно блиски јазици).

Се разбира дека и Арапите се „антички„.Ги опишал Херодот под истото име  (5 век пне) кој немал појма дека во приказната ќе се замешаат некои „Сарацени„,„Исмаелити„ или „Агарјани„.
Но ренесансниот апокрифист Херодот никогаш не стапнал во Арабија.Ова е пустинска земја која до 19 век била отсечена од светот.Самото име на арапскиот полуостров е доцнежна литературна изислица.И самиот „арапски јазик„ јазикот на Коранот распространет во средниот век од Индија до Шпанија е варијанта на древноеврејскиот „иврит„.

„Арапскиот„ јазик не е јазик на бедуинското племе Кореишити во кое се родил Мухамед и кое кобожем владеело со Мека и Каба и кое можело да пишува единствено на песок туку е вештачки создаден божји јазик од некој семитски дијалект, не може да се посочи кој со точност, веројатно во некоја првобитна јудео-христијанска заедница во некој голем културен центар во Багдад (БОГ-ДАД ,даден од Бог)  ,Константинопол, Каиро  или Кордоба.Подоцна овој литературен јазик породил многу национални- „говорни„ јазици благодарение на големиот прилив на аџии од разни племиња во Мека и Медина кои ги слушале и толкувале зборовите на мулите кои го читале „светото писмо„.

Што е тоа Кореишит (Кураиш-Коран-иш, во превод „читатели„ или од КРХ -потстрижани, монаси )?
MK - Библијa 1999 - 1 Лет. 9:19Салум, синот Кореев, син на Евијасаф, син на Кореј, со своите браќа Кореевците од нивните семејства, беа одговорни за богослужбата; тие ги чуваа праговите на Шаторот, додека нивните татковци го чуваа влезот во Господовиот Стан. 
Кореевците во Библијата го чуваат „Шаторот „и „Господовиот Стан„ а Кореишитите ја чувале Кааба?

Одрази во огледало почитувани. И фатаморгани.


Да се вратиме на темата.

-Има ли логика во 8 век Мухамеданите самите себе да се нарекуваат „Сарацениспоред жената на библискиот Аврам кога веќе 100 години се Мухамедани , Куранот им е на арапски и сами себе кобожем се нарекуваат Арапи (па уште ако и Херодот знаел за Арапи, да не спомнуваме колку векови има) ?Не.

-Има ли логика монах во 8 век, кој живее на леб ,вода и „светите писанија„, да не знае дека некој кој си ставил себе си „библиско„ име веројатно ја почитува религијата во која грми „творецот на небото и земјата„ ?Не.

Го благослови велејќи: „Благословен да биде Аврам, Од Сèвишниот Бог, Творец на небото и земјата! 

-Која е таа религија?Еврејската?Се сметале ли Сарацените во 8 век себеси за Евреи?

Кујзнае.

Абрахам арапски Ибрахим е важен лик во Куранот.Муслиманите го сметаат за пророк и патријарх,архетип за перфектен муслиман.Курбанот кој го даваат муслиманите на Курбан Бајрам  секоја година е во чест на замената на жртвувањето на Исак со овен.

Муслиман пак можеби доаѓа од Муса-ел-мане „луѓе на божествениот Муса„ то ест Муса е Мојсеј „луѓе на божествениот Мојсеј„ или од ШЛМ-шалом-мир.

Во оваа смисла називите „муслиман„ ,„исмаилит„,„сарацен„ не  укажуваат еднозначно на Мухамеданство.


Ги подигна Авраам очите и виде, и ете, зад него овен сплеткан со роговите во грмушка. Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе во жртва сèпаленица место сина си. 


Жртвувањето на Исак.Саркофаг на Јуниус Басус ,кобожем 4 век НЕ .
Се разбира повторно„откриен„ во 1597 г


Кога муслиманите станале Мухамедани?


Тие се сеуште Сарацени и во10 и во 11  век ,Ана Комнена во тн „Алексијада„ пишува.
Константин Опус ја предводеше гардата, Антиох Македонците, Александар Кавасила Тесалијците и Татициус, во тоа време "Примицериус, '[= началникот на домаќинството] Турците од Охрид . Тој беше исклучително храбар, и апсолутно бестрашен во битка, иако не потекнуваше од слободен род, бидејќи неговиот татко, кој беше Сарацен,  во една експедиција падна во рацете на Јован Комнен, дедото на мојот татко,
        ....................

Таму тој го остави грофот, со прекар "сараценот", со голем гарнизон и го освои самото место на реката Вардар (напишано Бардарес а не Аксиос) наречен Бела Црква(Аспрае Еклесиае)
....................
Одреден Франк, Петар по име, наречен Кукупетар [* = Петар со качулка], отишол да се поклони на Светиот Гроб и откако доживеал многу нешта во рацете на Турците и Сарацените кои ја беа опустошиле Азија, се вратил во својата земја со тешкотии. Но, тој бил лут откако не успеал во својата цел и сакал повторно  да го преземе  истото патување. Сепак, тој видел дека не треба уште еднаш да патува сам  до Светиот Гроб , за да не му се случат полоши работи, па тој смислил итар план. Да проповеда во сите латински земји дека "гласот на Бог мене ми рече да им објавам на сите Грофови во Франција дека сите тие треба да ги напуштат своите домови и тргнат да се поклонат на Светиот Гроб, и да настојуваат сесрдно со рака и ум да се избави Ерусалим од рацете на Хагарените ". 
....................
Кога Каспакс доаѓаше од кај Јован Дука , еден Смирненец дојде до него, обвинувајќи го Сараценот дека украл од него пет стотини златни статери . Каспакс им нареди да се донесе за судење, но Сириецот кого го влечеа помислил дека го водат на погубување и во очај за својата сопствена безбедност извадил нож и го зарил во утробата Каспакс и се свртел па го повредил и братот на Каспакс во бутот. Притоа настанала страшна збрка па Сараценот избегал, и сите мажи од флотата, како и екипажот, како и, неорганизирано навалија во градот ибезмилосно сите ги убија.
 ........................
 Тие ги опкружија неговите ѕидови(на Ерусалим) и превземаа чести напади врз нив и го опседнаа градот и во рок од еден лунарен месец (27 дена ) тие го презедоа и убија многу од жителите Евреи и Сарацени. Кога ги покорија и никој не се спротивстави, тие едногласно му ја дадоа врховната власт на Годфри , и го нарекоа"крал".
 .............
 И Франките наскоро ги совладаа. Но, следниот ден кога претходницата на непријателот ги фати одзади, Латините беа истепани и бегаа да спасат жива глава до Рамел.Грофот Балдуин беше отсутен од битката бидејќи побегна, не од кукавичлук, туку за да преземе мерки за сопствената безбедност и да се подготви армијата да се бори со Вавилонците. Вавилонците ги следеа и го опсадија градот Рамел и гоосвоија по кратка опсада. Многу од Латините паднаа таму, но поголемиот број беа испратени како робови во Вавилон. После тоа целата Вавилонска армија се заврти и побрза да ја опсадува Јафа. Бидејќи таков е варварскиот обичај.
Значи сега се приклучија и Турците и Сиријците и Вавилонците на Сарацените и на веќе познатите Агарјани (Хагарени) ? Ана Комнена става знак на еднаквост меѓу Сириецот и Сараценот кој украл 500 златни статери ,така што нема никаква забуна.

Гледаме дека ситуацијата сега е обратна крстоносците ги убиваат сите „Сарацени„ и „Евреи„ во Ерусалим кој бил под опсада во 1099г горе- долу како во 614г .

„Вавилон„ не постои од 3 век пред нашата ера.Што е тоа „Вавилон„ па и со „принц Америмнес„ (веројатно некој  Омер)  на чело на Ана Комнена?

Чиниш се ова е реално па Франките =Латини се борат со библиските Вавилонци па уште и во „Рама„(Рамел).

Господ зборува вака: „Чуј! Во Рама се слуша ридање и горчлив плач: Рахела ги оплачува своите синови, и не сака да се утеши за децата зашто нив веќе ги нема.” 

Навистина ли средновековниве биле толку „начитани„ и воспитани на антиката и библијата па се ни запишувале во алегорија или било обратно, куп современи поими биле расфрлани низ минатото?

Кога тоа муслиманите станаа „мохамедани„?

Веројатно дури по Мехмед Освојувачот 1432-1481 г. распространувачот ка коранскиот ислам-религијата на апсолутно еднобожие. На кореишитски -„ислам„ значи вера а „муслим„-правоверен.

Во првото издание на преводот на Коранот (Алкоран) на латински во Швајцарија во 1513 неговиот „автор„ Мухамед се нарекува Принц на Сарацените:Machumatis, saracenorum principis, eiusque successorum vitae ac doctrina ipseque Alcoran


Ова значи дека секогаш кога ќе сретнете „мохамедани„ и „мохамеданство„ пред 15 век се работи за анахронизам и подоцнежен апокриф под маска на оригинален „стар„ текст.Ова важи и за житието на  Константин Филозоф заедно со неговите „цитати„ од Коранот во кобожем 9 век.

Подоцна кога христијаните увиделе дека во Коранот нема ништо посебно „соблазително„ неговото преведување и печатење за католиците  на Западот е забрането од папата Александар VII(1655-1667).Но ова не помогнало многу.Коранот продолжил да се преведува и печати на европските јазици.

Wednesday, January 30, 2013

Б,В или можеби А

Одамна по главава  ми се мота нешто што не сакам да си го признаам.

Си замислував дека одело вака.За оформување на некаков нов литературен јазик, во предисториското минато (пред 10 век НЕ), неговиот творец (творци ) кој стекнал(е) знаење на туѓ јазик , имајќи ги предвид особеностите на сопствениот говорен јазик и познавајќи некаква „народна „ ортографија и  уште неколку туѓи јазици и ортографии, создава(ат) особена азбука , правопис и граматички правила па придржувајќи се на смисленото , преведуваат веќе пишани текстови од туѓи јазици или создава(ат) оригинални дела . (Го имам на ум Константин Филозоф)

До овде се е во ред.Проблемот е што понатаму. Ако знаеме дека неписменоста на населението се до 19-20 век била прилично голема (не може ни да си замислите колку голема) останува впечатокот дека напишаното служи за употреба на  мал круг писмени луѓе.

Што прават писмените со напишаното? Го читаат,се разбира.И потоа што?Ако се црковни лица тие им го читаат или прераскажуваат на верниците (бидејќи се работи за „свети„ текстови„) или самите составуваат верско-световни поуки со кои ги советуваат неписмените маси (и потоа ги запишуваат -или не).

Подоцна,увидувајќи дека сам човек  е за никаде , писмениот се труди да описмени одреден круг луѓе за да му се олесни работата при преведувањето или препишувањето (на пример на „светите„ текстови од туѓ јазик). Се формира тн „школа„ која ја посетуваат одреден број  ученици кои подоцна треба самите да станат учители итн.

Самото пишување и препишување не може да биде со стапче на вода или песок или кал или восок, бидејќи тоа не е трајно и може да служи само за подука или размислување (на пример како песокот на Архимед-Ноли обсекро истум дистурбаре).

За нешто поопипливо потребен е прибор,писалка, мастило и хартија папирус или пергамент (или чекан , длето и мермер, камен, дрво и сл).Сето ова е потрошен материјал.Мастилото се троши а восокот, пергаментот и папирусот евентуално може да се избелат па повторно да се пишува на нив , т.н .„палимпсест„ (пали-пак,псао-гребам) иако пергаментот (кој и најтешко се произведува) се покажал најпогоден за ваква рециклажа.

Значи самиот материјал за пишување бил тешко достапен доколку не си вешт за самиот да си го направиш.За поголеми количини од истиот и полесна достапност потребно е организирано производство и одреден приход кој ќе овозможи набавка на истиот од производителот.

Да го оставиме ова  и да се вратиме на создавањето на литературниот јазик.

Литературниот јазик не е исто што и говорниот.Литературен јазик е јазик на кој е создадена одредена литература (едно или повеќе дела).

Доколку сте вешт може да си измислите свој јазик и на него да си напишете книги.Подоцна своето дело ќе го поделите со други кои ќе ги обучите да го читаат.Дури ,може да ги научите и да го зборуваат.

Што е тоа што ми е тешко да си го признаам?

Дека сите „антички„ (ненационални) литературни јазици се настанати на ист начин.Не со некаква огромна вештина на преточувањето на говорниот јазик во литературен и запазување на говорните особености и држење до непишаните лингвистички „правила„ на говорниот јазик, туку со измислување на сопствен јазик и воведување на сопствени правила.

Најважното:потоа литературниот јазик е наметнат како говорен јазик (колку што можело) или во комбинација со него настанал нов говорен јазик.

„Сопствените правила„ повеќе ги диктирала фантазијата и ерудицијата на измислувачот отколку  реалната „состојба на терен„.

Друго, првобитната намена на пишувањето гарантирано не била во образовни цели.
Се работело за маѓија.Прво се пишувале знаци.Знаците имале „магична моќ„.Потоа се цртале слики на предмети и поими. На крајот се бележеле гласовите поодделно или како слогови.

Нема некој кој не може да се сети како во прво му било тешко буквите да ги поврзе за да прочита збор со одредено значење. Истиот пат го минувало човештвото.За ова е неопходна интелигенција и вежба.

Затоа  е неверојатно 1600 години пред нашава ера ,во Микена ,да се запишувале слогови (освен тоа е неверојатно и Микенците тоа време да ги носеле традиционални фустанели-илустрација или елаборирана ткаена облека во разни бои + накит,слика подолу).

На пример кобожем Микенците 1600 години ПНЕ името на Посејдон  го запишале како „По-се-да-о„,или на Дионис „Ди-во-ни-со„ или пак Пајан „Па-ја-во„ и сл.Тоа се глупости и досетки на современите „стручњаци„.Како можела да „исчезне„ микенската цивилизација и повторно  на истото место да се достигне дури во доцниот среден век?(-16 па +16 века ) Тоа почитувани,  не било можно на овој свет.

Забележете го накитот на рацете на Микенката.Да не се рубини?Првата буква во арапско-хебрејскиот е А-АЛ(А)ЕФ ,и тоа  значи Б-БИК.


Втората буква е Б-БЕТ и значи К-КУЌА


Чисто шпекулативно.Не личи ли повеќе А на куќа а Б  на бик?

Илустрација на „арамејски„При позајмувањето се е испревртено.Ако сум примитивец буквата А како знак за „јас„,„куќа„,„мајка„  можам да ја разберам.Бик-не можам.

Со помош на оваа азбука (алеф-бет,сетете се на англиското- alphabet) , на кобожем древниот семитски јазик тн хебрејски или уште „иврит„ (современиот хебрејски- „иврит„ на кој се зборува во Израел е создаден во 20 век а древниот иврит кобожем престанал да се зборува во 2 век НЕ и потоа останал само како богослужбен јазик) е создаден (исто кобожем ) најстариот литературен извор на античкиот „иврит „ а тоа е „Песната на Дебора„ (Судии 5).

 Каков Хомер почитувани,нејзиното создавање се датира четири-пет века порано (12 век пред нашата ера иако и „античките извори„ тврдат дека Хомер живеел во времето на Тројанската војна исто датирана во 12 век ПНЕ ).

Но тоа едноставно не е можно бидејќи во „Песната на Дебора„ се спомнуваат запрежни коли со тркала, технолошко- техничко достугнување на средниот век кога имало(и каде) патишта и тешко е замисливо нивното користење во палестинската пустина 12 века пред нашава ера.

Ако не ви е јасно од каде доаѓа зборот „иврит„עִבְרִית не се сомневајте дека ова се должи на мешаницата помеѓу буквите „Б„ и „В„. „иврит„=„ибрит„ .„ибри„ или „ха-ибри„ тоа се по нашки „евреи„ но и Ибери и  Иберија а тоа е „античката„ Шпанија. Но кобожем името Иберија го смислиле античко-грчките географи и патеписци.А што им  значело ?На грчки и латински не значело ништо.Но на „иврит„ значело „земја на преселените„ бидејќи „евер„-„ивер„,„ибер„ -„евреин„ значи „преселен„(доселен).А од каде или каде се преселувале преселнициве?Од Грција?Од Африка? Од Европа ?

Името Шпанија-Spania, España или Espanha во среден век се однесувало само на муслиманските територии на Иберискиот полуостров.Подоцна (крај на 12 век) се проширило на целиот полуостров.Претпоставувам дека ова име има арапски корен.„Хишбаам„ на акидо-асиро-персиско-вавилонски-„изобилство„.

„Херодот„ во својата историја не ја спомнува ни Азија, ни Јудеја, ни Израел.Ништо необично.Евреите си живееле во Шпанија.

Муслимано-арабо-берберите наречени (или кои себе се нарекувале) „Саракини„ подоцна преправено во „Сарацени„и живееле во Африка , во 711г, ја освоиле Кордоба во Шпанија се сретнале со Евреите и Христијаните-Готи.(ГТ -ГД-Господ ,божји луѓе).

Бидејќи Евреите немале приказни за пророкот Исус -Еис(ша)а, тие во Коранот се додадени можеби и под влијание на „готските„ евангелија, додуша сосема смешно од денешна гледна точка. Кога не би било вака и Коранот би бил напишан на Истокот  каде кобожем Исус одел , зборувал и умрел (Ерусалим веќе бил освоен ова време) не би постоела шанса Сарацените (сами се нарекувале така?) при составувањето на Коранот да направат вакви крупни грешки во чекори , како на пример дека Марија (Богородица) е сестра на Аврам или дека двојникот на Исус настрадал на крстот а тој самиот како алахов пророк одлетал жив на небото низ некој поширок оџак.
 [Марјам,Марија 19:28] "О сестро на Харун,ниту татко ти беше зол човек ниту мајка ти беше блудница!"
 [Марјам 19:34] Ова е Еиса(Исус), синот на Марјам; вистински факт, во кој тие се сомневаат.
Додуша,сосема е смешно било кој сериозен составувач (самиот Мухамед бил неписмен,тој кобожем го диктирал она кое Алах преку ангелот Џабраил-Габриел цели 23 години ,од 609  до 632 г ,му го пренесувал а други го запишувале) на Коранот да правел вакви вратоломии со светиве писанија.

Бидејќи Арапите сериозно се сметале за учени луѓе ваквата мешаница за 7 век од нашава ера е необична доколку навистина  јудео-христијаните имале пропишан канон или „собрани дела„ на светите списи кои се сметале за канонски.Во житието на Константин Филозоф читаме дека учените муслимани (Агарјани,Сарацени) полемизираат со Св.Кирил :

Еден од нив, (советник)на Каганот, кој ја знаеше сета злоба на Сарацените, го праша Филозофот: "Кажи ми, госту, зошто вие не го признавате Мухамеда? Тој многу го пофалил Христос во своите книги, велејќи дека е роден од девица, сестра на Мојсеј, пророк голем, кој воскреснуваше мртви и ги исцелуваше сите болести со голема моќ ".

Филозофот нему му одговори: "Дозволете ни да расудиме Кагану.Кажи ми: ако Мухамед е пророк, тогаш како можеме да му веруваме на Даниел? Тој кажа: "Пред (да се јави) Христос ќе се прекинат сите виденија и пророштва. "Овој се јави после Христа, како тој може да биде пророк?Ако го наречеме пророк, тогаш Даниел ќе го отфрлиме. "
Не само што Филозофот не се возбудува од произнесеното дека Марија е сестра на старозаветниот Мојсеј -Муса (брат на  Арон-Харун) тој тоа воопшто не се труди да го одрече. Само му спори на Мухамед дека е пророк бидејќи пророштвата престанале пред Христос а Мухамед како пророк се јавил по него.Тој исклучиво си одговара на прашањето зошто христијаните не го почитуваат Мухамеда како пророк.

Во времето кога бил напишан Коранот муслиманите се сеуште условно земено христијанска секта со претстава дека божественото слово се воплотило преку Марија:

[A/Имран ,семејството на Имран 3:47] Таа рече, “Господе! Како ќе родам дете кога ни еден маж не ме допрел?” Тој рече, “Така Алах создава се што ќе посака, кога ќе посака нешто,Тој само вели ‘нека биде’ - и тоа веднаш се случува.”  
[A/Имран 3:52] Така кога Еиса (Иса-Исус ) ја виде нивната недоверба рече, “Кој ќе ми биде помошник (кон) Алах?” Учениците рекоа, “Ние сме приврзаници на религијата на Алах ,ние веруваме во Алах , и ти си сведок дека сме Муслимани (покорни на Бог).”  

Се разбира разликата е во тоа што тие не веруваат во „светата троица„ во која не верувале многу христијани и се слични на јаковитите, т.е. монофизити кои веруваат во една природа на Христос.За муслиманите Иса имал само божествена природа и не е човек.

Самиот збор Муслим -Ислам потекнува од триконсонантниот корен ШЛМ (Шин,Ламед,Мем) од кој потекнуваат многу зборови во арапскиот и еврејскиот јазик.На пример еврејското „шалом„-мир. Интересното кај семитските јазици е што од еден корен од согласки со ставање различни самогласки добивате различни зборови.Бидејќи во античкиот иврит се запишувале само согласките може да си замислите што се можело да излезе од прочитаното.Корените во еврејскиот најчесто се со три согласки но неретко се и со две а има и со четири.


Интересно е да се провери научно-технолошкиот развој на 7 век запишан  во Коранот

Како се палел оган во 7 век НЕ?

[Вакиах,настан 56:71] Па што е вашето мислење во врска со огнот, кој го палите?
[Вакиах 56:72] Дали вие,го направивте неговото дрво, или тоа сум јас кој го создал?
[Вакиах 56:73] Јас го создадов како потсетник на пеколот и како алатка за патниците во пустината.
Со триење дрвени стапчиња.

Како се казнувале прељубниците ?

[Нор ,Светлина 24:2] На прељубницата и прељубникот – да се казни секој еден од нив со сто удари со камшик и да не им се смилувате во религијата на Алах, ако веруваме во Алах и Судниот Ден, и група на верници треба да сведочи на нивната казна.

[Нор 24:6] А оние кои го обвинуваат своите сопруги и немаат сведоци освен сопствените тврдења - за такво сведоштво тој носи сведоштво четири пати (четири сведоци) во името на Алах дека е вистинито.

[Ахзаб,кланови,родови 33:59] О пророку! Нареди им на вашите жени и вашите ќерки и жени на муслиманите да ги покријат своите лица со дел од своите облеки, за да бидат признати и не бидат малтретирани,и Аллах често простува, милослив е. (Должност е на жените да се покријат правилно.)

Жестоките казни и покривањето на жените е доказ за претходно многу силно развиениот  неконтролиран еротизам  кој бил предизвикувач на разни полови болести (божја казна).

Каква е Земјата?
[Заријат, Расфрлачи 51:47] И го имаме изградено небото со раце , а тоа сме ние кои го дадовме просторот.
[Заријат 51:48] И Ние ја направивме земјата како основа, колку добро ја постеливме!
[Заријат 51:49] и Ние ги создадовме сите нешта во парови, така што ќе може се размислувате за нив.

Земјата е постелена како прекривка ,таа е тепих.(во 7 век)

Што е месечината?

[Тарик,Ноќен гостин 86:2] А сте разбрале што е ноќниот гостин ?

[Тарик 86:3] Многу светла сјајна ѕвезда!
Ноќниот гостин е ѕвезда?Проштавајте ама нели Арапите беа стручни за астрологија? Додека ваму пред нашата ера филозофираат дека месечината е темна и сјае само поради сонцето овде во 7 век таа е „ѕвездата- ноќен гостин„?

За што служат планините?

[Нахл-Пчела16:15] и тој ги постави планините како сидро во земјата, така што таа не може да се тресе заедно со вас, и потоци и патишта за да го најдете правецот.

За да не се тресе тепихот-земја, планините служат како тегови.

Зошто се направени пирамидите?

[Момин-Верник 40:36] И рече Фираун (Фараонот), "О Аман! Изградив висока палата за мене, за да можам да стигнам до патиштата ". 
[Момин 40:37] "Патиштата на небото, со цел да се загледам во Богот на Муса(Мојсеј) - и навистина сметам дека тој е лажго", ова е начинот на кој злоделата на Фираун беа направени навидум добри за него, и тој беше запрен од патот ,и   злобниот план на Фираун беше предодреден да биде урнат.

 За фараонот да го види лицето на Богот на Мојсеј.

Закон (малку ги има во Коранот) во врска со прогласувањето на жената за мајка а потоа земање нова жена и водење љубов со „мајката„.


[Муџадила-Онаа која се жалеше 58:3] А оние меѓу вас кои ги прогласија своите жени за свои мајки, а потоа сакаат пак да се вратат на работата за која тие ги изговориле толку голем збор, мора да ослободат еден роб пред да се допрат еден со друг, тоа е она што ви се препорачува и Аллах е свесен за вашите дела. 
[Муџадила 58:4] Значи оној кој не може да најде роб, мора да пости два последователни месеци пред да се допрат еден со друг, и оној кој не може дури ни да пости, тогаш мора да се нахранат шеесет сиромашните , ова е со цел да се задржи довербата во Аллах и Неговиот Благороден Гласник, и овие се границите на Аллах, и за неверниците е болна казна.
Која казна?

Како казнувал фараонот?


[Фаџр,Зора 89:10] И со Фираун, кој имаше обичај да распнува.

Распнувал на крст.

Во целиот Коран не се спомнува ни тркало ,ни кола, ни кочија но се спомнува железо,бакар и панцири.

Спомнувањето на панцири и рубини укажува на заклучувањњето на составувањето на ова „Читање„ (тоа значи „коран„ во буквален превод)  дури по 14 век.

Зошто?

Рубинот не е многу привлечен кога е необработен а обработката на скапоцените камења е чедо на 14 век.


                                                                 Природен рубин-бах
       Обработен природен рубин-нешто сосема поинакво.

На крајот,во Коранот нема политеисти во смисла на поклоници на разни еленистичколатински богови.

Во коранот ги има следните секти: Муслимани,Евреи,Сабејани(изумрени пред нашата ера) , потомци на библиската кралица од Саба,Шиба,обожувачи на оган и политеисти(идолатристи)

[Хаџ,Аџилак 22:17] Навистина муслиманите и Евреите, и Сабејани, и христијаните и обожувачите на огнот и политеистите - навистина Аллах ќе одлучи помеѓу сите нив на денот на Воскресението, навистина Аллах сведочи за сите нешта.

Кои се тие „политеисти„?

 [Ниса,Жени 4:51] Не гледате оние кои добиле дел од книгата, дека веруваат во идоли и ѓаволот, и за неверниците велат дека тие се поправо водени од муслиманите?

Политеисти се оние кои почитуваат само дел од „книгата„-веројатно се работи за дел од библијата.

Monday, January 28, 2013

За античките пистолероси
Се подразбира дека на сите ви е познато оти античкиот пиштол се нарекувал чатал.

Читајќи го Аристотела и неговото дело „За Небесата„ открив дека  „Аристотел„ во 4 век ПНЕ видел некој човек што ракувал со пиштол.А бидејќи не се разбирал добро во овие работи си извел од виденото сопствени „филозофско-физички„ заклучоци.

Имено, вака вели во книга 2,глава 7 на погоре спомнатото дело

„Имаме пример со проектилите, имено , додека се движат тие се толку снажно исфрлени (испукани? м.з) така што оловните топчиња (куршуми? м.з.) се стопени а ако тие се стопени тогаш и околниот воздух мора да претрпел слично влијание (се запалил? ,м.з.).„ 
Додека проектилите (куршумите?,м.з) СЕ ТОПАТ поради нивното движење низ воздухот, кој се претвора во оган поради придвижувањето предизвикано од нивното движење, горните тела се носени од подвижна сфера, така што иако тие самите не се испукани сепак воздухот под сферата на кружно движечкото тело неопходно се загрева од неговото движење а особено во оној дел на кој сонцето е закачено за него.„

Немам намера да проверувам и да се смеам на тоа во кој дел било „закачено„ сонцето , доволно е што сфатив  дека сета оваа „филозофија„ за движењето на „небеските кристални сфери„ е смислена дури по измислувањето на огненото оружје.(Александар можеби  носел и пиштол во тангата).

Тешко е веројатно дека некој може да стопи оловен куршум со негово „испукување„ од  антички чатал.Освен Голијат ,не е опишано во „античките медицински книги„ дека некој настрадал од рана од олово исфрлено од чатал  , односно од „оловен желад„ (glandes plumbae)- како што го нарекувале „античките„ .

49 Давид посегна со раката во торбата, извади камче од неа, и го фрли од праќката. И го погоди Филистеецот во челото; камчето му се закачи во челото, и тој падна ничкум на земјата .
50 Така Давид со камче и праќка го победи Филистеецот: го удри Филистеецот и го уби, а немаше меч во раката.Денес не уверуваат дека ова било „фантазија на Аристотел„(дека оловото може да се стопи од снажно триење со воздухот). И  Аристотел не бил единствен.Вака на пример „фантазирал„ „Девствениот костен„ ака Публиус Виргилиус Маро во својата Енеида:


LXXV. With broidered scarf of Spanish crimson, stood A comely youth, young Arcens was his name, Sent by his father, from Symaethus' flood, And nurtured in his mother's grove, he came, Where, rich and kind, Palicus' altars flame. His lance laid by, thrice whirling round his head The whistling thong, Mezentius took his aim. Clean through his temples hissed the molten lead,And prostrate in the dust, the gallant youth lay dead.
 Во слободен превод

„НИЗ неговото чело чисто прочрчори стопеното олово
и тој се спружи во правта,галантниот младич лежеше мртов„

Извинете мој штован читателе ама да можеше со чатал затегнат со рака да се пројде „низ чело„ кому ќе му требаа пиштоли?

Додека библискиот Колозов бил повнимателен па камчето „се закачило„ во челото,„Девствениот„ бил похрабар па му го протнал „стопеното олово„ низ челото.

Самата деформација на оловото не може да се случи никако освен со негово исфрлање со моќно експлозивно полнење.Дури ни барутот за ова не бил способен па до 18 век  куршумите (за пиштол) од чисто олово сосема одговарале.Нивното исфрлање од употреба поради деформација се случило подоцна, кога како иницијално експлозивно полнење почнале да се користат помоќни средства па оловните куршуми се деформирале и на крајот или останувале во цевката или патувале по лоша траекторија.

За стопено олово од триење со воздухот немам намера ни да разговарам.Оловото се топи на температура од 327,5 C а за да се стопи „во воздух„ треба веројатно да биде исфрлено со суперсонична брзина.

Завршувам со цитат од ренесансниот апокрифист со прекар „Правилно заклучуваш„ или на грчки „Аристотел„:

„ доволно кажавме за ова „


Monday, January 21, 2013

РИМЈАНИ = СЛАВЈАНИ


и повеќе нема да се викаш Аврам (Висок Татко), туку името ќе ти биде Авраам (Татко на Множество), зашто те поставувам за татко на многу народи. 
 6 Ќе те направам многу плоден; ќе произведам народи од тебе и цареви ќе произлезат од тебе.
  7 Го склучив Својот Завет меѓу Мене и тебе и твоето потомство, после тебе - Свој вечен Завет за векови: Јас ќе ви бидам Бог тебе и на твоето потомство, после тебе.
  8 Ви ја давам, тебе и на твоето потомство после тебе, земјата, во која престојуваш како придојденец, целата Ханаанска Земја, во вечна сопственост, а Јас ќе им бидам Бог.”
  9 Уште Бог му рече на Авраама: „А ти чувај го Мојот Завет - ти и твоето потомство по тебе низ сите родови.
10 А ова е Мојот Завет, со тебе и со твоето потомство после тебе, што треба да го чувате: секое машко меѓу вас нека биде обрезано.
11 Обрезувајте се и тоа нека е знак на Заветот меѓу Мене и вас.
12 Секое машко среде вас, низ вашите поколенија, кога ќе наполни осум дена, нека биде обрезано, како она што е родено во вашиот дом, така и она што е купено со сребро од некој странец, кој не е од вашата крв.
13 Да, и родениот во твојот дом и купениот со сребро треба да биде обрезан! Така Мојот Завет на вашите тела ќе остане вечен Завет.
14 Машкото што не ќе биде обрезано, нека биде истребено од својот род: зашто го нарушило Мојот Завет.”
15 После Бог му рече на Авраама: „На твојата жена Сара не и е повеќе името Сара: името ќе и биде Сбра.
16 Ќе ја благословам неа и ќе ти дадам син од неа; ќе излеам благослов врз неа и ќе стане мајка на многу народи; цареви на народи ќе произлезат од неа.”
17 Авраам падна ничкум и се насмеа и рече во себеси: „Зар може да му се роди дете на оној, кој има сто години? Зар Сбра ќе раѓа во деведесеттата година?”
18 Авраам му рече на Бога: „Нека поживее Исмаил пред Тебе!”
19 А Бог рече: „Сепак твојата жена Сбра ќе ти роди син; дај му име Исак. Својот Завет ќе го склучам со него; вечен Завет со него и со неговото потомство после него.


АБ - РМ  ТАТКО -СЛАВЕН

Не толку „висок„(на пример над метро и осумдесет), колку„славен„ -еминентен  татко.Јидиш-АВ-РУМ

א ב ר ם

АБ-Р(Х)(Е)М-ТАТКО ШТО РАЃА (РЕМ-רחם-утерус -родница)א ב רחם


Ќе те направам многу плоден; ќе произведам народи од тебе и цареви ќе произлезат од тебе.

Значи  ќе е плоден како родницата.

Во врска со Сара ,не знам од каде во македонскиов превод го извадија СБРА?


שרי-ШР-Ј(А)  ЦР-ЈА -ЦАРИЦА МОЈАЦРЕ-ЦАРИЦА


Значи Сара од лична царица на Аврам станала Царица на Утерусот-РЕМ од кого ќе се родат народите.

РОМУЛ-РЕМ  /РУМ-РЕМ,Рим,Романија,Румелија итн.

Кога Аврам го слуша ова го прашува Бога не само како ќе роди многу народи човек на 100 и жена на 90 години но и дека се надева дека Исмаил ќе поживее.Исмаил е син на робинката Агара(Хагар) кого таа го родила од Аврама бидејќи Сара била јалова.Рабинистичките коментатори тврдат дека Хагар била фараонска ќерка која фараонот и ја дал на хагар за робинка додека таа била во неговиот ХАРЕМ. ХАРЕМ(ХАРАМ)=ХРАМ срамно,свето,забрането место,знате она „Арам да ти е „ те „неалал„.Алал -халал значи „дозволено„.

ישמעאל Ј(И)ШМО-АЛ-ЌЕ ЧУЕ БОГ


Бог прво одговара дека на Аврам ќе му се роди Исак(насмеан) а за Исмаила вели:


יצחק-Ј(И)ЦХ(Е)К(Г)


20 Те послушав и за Исмаила. Еве го благословувам: ќе го направам плоден и ќе го размножам многу; дванаесет кнезови ќе произлезат од него и голем народ ќе направам од него.  
21 Но ќе го држам Својот Завет со Исак, кого ќе ти го роди Сбра, догодина во ова време.”

22 Кога го заврши разговорот со него, Бог замина од кај Авраама.
23 Потоа Авраам ги зеде: својот син Исмаил и сите кои беа родени во неговиот дом и сите што ги купи со сребро - сите машки домашни - и ги обреза во истиот ден, како што Бог му рече.
24 Авраам имаше деведесет и девет години кога се обреза,
25 а неговиот син Исмаил имаше тринаесет години кога го обреза.
26 Така во истиот ден беа обрезани Авраам и неговиот син Исмаил;
27 и сите машки во неговиот дом, како родените во неговата куќа, така и купените со сребро од странци - сите беа обрезани заедно со него.


Освен што најпрво  лично Бог (од името ЕЛ ШДЈ,שדד-ШДД -уништувач значи Бог Уништувач или од שד-гради ,те Бог Доител се сеќавате дека волчицата кобожем ги ДОЕЛА Ромул и Рем ) му најавува на Аврама за раѓањето на Исак, малку подоцна тоа го прават тројца „намерници„(две-три приказни споени една по друга) меѓу кои е и Господ кого Аврам (сега заменето со Авраам) чудесно го препознава.

Аврам кампува со шаторите во близината на Содом .Бидејќи во човековата историја не постои друг град уништен на начинот на кој се уништени Содом и Гомор претпоставуваме дека се работи за уништувањето на Херкуланум и Помпеи.Значи Авраам кампува во Италија.

16 Луѓето станаа и тргнаа кон Содом. Авраам тргна со нив, за да ги испрати.
17 Господ рече: „Зар да го кријам од Авраама она што ќе го сторам,
18 кога од Авраама ќе стане голем и броен народ, и во него ќе бидат благословени сите народи на земјата?
19 Зашто Јас го познавам него, тој ќе ги поучува своите деца и својот дом после него како да одат по Господовиот пат и да прават она што е праведно и добро, така да може Господ да го исполни она што му го вети на Авраама.”
20 Тогаш Господ продолжи: „Голема е викотница против Содом и Гомор, бидејќи нивниот грев е претежок.
21 Ќе слезам долу да видам дали прават навистина така, како што вели тужбата што стигна до мене. Сакам да разгледам.”

Значи тужбата за развратот во Содом „стигнала„ до Господа па тој се преправил во човек и со уште двајца дошол да разгледа што е работава.Не можел ли од горе да погледне?

Парафразирано приказнава оди вака


Таткото на Славјаните (Римјани)  кампува покрај Помпеи (или Херкуланум) во Италија.Претходно дошол од Египет (Африка но можеби Сицилија, или Шпанија ).Господ Уништител (кој ќе го срамни со земја Помпеи) му најавува дека ќе стане цар на многу народи а жена му царица.Аврам нема свои деца од царицата но има  од робинката Агар (Египетка те Шпанка или Сицилијанка) син Исмаил.Од Исмаила ќе потекнат Исмаелитите те муслиманите.Од синот кој ќе го најави Господ Уништител (или Доител) Исак-Насмеан ќе потекнат сите други славјански (римски) народи.Тие мора сите да бидат обрежани како знак дека со Господ Уништител склучиле завет.