Search This Blog

Wednesday, February 29, 2012

За керносот и за глупостите на тн антички„латински„ јазик

Кернос κέρνος или κέρχνος се керамички садови поврзани во едно.Служел за принесување на жртви на боговите.„Античкиот „опис за овие садови е следниот:

Кернос е сад од теракота со многу помали садови закачени на него.Во нив има жалфија,макови зрна,жито,јачмен,леќа,овес ,овошни колачи,мед,маслиново масло,млеко и немиена овча волна.Кога некој го носи овој сад,на пример ликнофоросот,тој пробува од содржината.

Каква врска има керносот со „античкиот латински јазик„?

Еден од најстарите натписи „на латински„ е тн „Дуенос натпис„ датиран 7-5 век пред нашата ера а пронајден во Рим во 1880.


Погодете како е преведен натписот на керносов на античколатински?Многу интересно.
Ќе ја земам само првата реченица таа што е највнатре бидејќи немам време да се занимавам со целото

Line 1:
a. IOVESATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED
b. iouesāt deivos qoi mēd mitāt, nei tēd endō cosmis vircō siēd
c. Iurat deos qui me mittit, ni in te (= erga te) comis virgo sit
d. The person who sends me prays to the gods, lest the girl be not kind towards thee

Личноста која ме испраќа се моли на боговите,нека девојката!?!? не биде љубезна кон тебе.

Ова па е уште подобро:

An interpretation set out by Warmington and Eichner, renders the complete translation as follows, though not with certainty:
1. It is sworn with the gods, whence I'm issued:
If a maiden does not smile at you,
2. nor is strongly attracted to you,
then soothe her with this fragrance!
3. Someone good has filled me for someone good and well-mannered,
and not shall I be obtained by someone bad.[3]


Чиста поезија на идиотштината.Господи боже чувај не од идиоти со тапија(диплома)

Бидејќи толку века пред нашата ера немало „Словени„ ниту овој натпис не може да го прочитаат па измислуваат топла вода.Дури и го извртуваат текстот како што им одговара.Неверојатно.

Малку распоред на буквите и еве што се добива


I OVE(Š)SA TDE I VOSQ OI MED MITAT NEIT EDE(Š) NDO C(K)OSMIS V I RCOS(Ž) I ED

или во превод

И ОВЕС ОВДЕ И ВОСОК И МЕД СТАВААТ И ЗА ДА ЈАДЕШ ТРЕБА ДА  ЗЕМАШ  ВО РАЦЕ И ЈАДИА бидејќи има многу букви "и" веројатно вертикалната цртичка е сепаратор меѓу зборовите.

Тогаш добиваме нешто слично

OVE SATDE VOSQO MEDM TATNE TEDE NDOCOSM SV RCOS ED

ОВОЈ САД ВОСОК МЕД ДАДЕ ОВДЕ ? СО РАЦЕТЕ ЈАДИ

acta est fabula, plaudite!

No comments:

Post a Comment