Search This Blog

Friday, April 6, 2012

Б или В ?

Во грчката азбука буквата
ΒβBeta
Beta (големаΒ, мала βгрчкиβήτα-вита


е изведена од феникиската буква БЕТ 

односно од семитскиот збор *bayt -куќа

Наводно од оваа буква е прозлезена и латинската буква бе -B (Б) и кириличните букви  Б и В.Бидејќи кирилицата е создадена во 9 век на база на грчката азбука која се изговарала според современиот изговор- тоа одело вака

Грците имале α, β, γ, δ, ε, (алфа- вита -гама -делта- ета)
Словените имале а,б,в,г,д,e (аз-буки-веди-глаголи-добро-ест)

Бидејќи „словените „ за разлика од другите имале две азбуки кирилицата ни глаголицата (еве да речеме дека се создадени од Св.Кирил и Методиј) ќе ја додадеме и глаголицата
Словените имале и 

,,,,, (истото аз-буки-веди- глаголи- добро -ест)

Се тврди дека буквата В,в е создадена (веројатно од Грк кој добро зборувал современ ,византијски грчки) ,на база на буквата β-вита а буквата Б e додадена пред неа од потреба(?).

Од потреба?

Но тоа е неверојатно од очигледни причини.

Ако ја загледате глаголицава ,а богами и кирилицава а и според второто место во азбуката (многу важно) буквата Б е создадена на база на феникиското БЕТ и грчкото  β кое во антиката кобожем  се изговарало БЕТА(античкогрчки), а буквата B е додадена после неа како потреба.Нејзината форма во глаголицата многу потсетува на латинското V.

Глаголското В личи и на глаголската буква-ц,пандан на хебрејската буква 

ЦАДЕ-צ,ץ.


Ништо не е чудно.Филозофот кој ја смислувал глаголицава знаел хебрејски и хебрејските книги ги превел на грчки (читаме во житието на Константин Филозоф-Св.Кирил).Кобожем прво на глаголица.

Грците немаат буква Ц тие за изговор на Ц користат тс-τσ.

Да се вратиме на буквата Б,грчката БЕТА( во 9 век).
Латинската буква „в„,односно V одговара на грчкото Y-ипсилон,кое е хебрејското ВАВ-ו
феникиски Waw ВАВ,ВАУ.,арапскиو

Гледаме дека е така во глаголицата каде 

=  В


Заклучок:

 И глаголската БУКИ- 

и кирилската БУКИ -Б,б (извонредно слична на глаголската ако се заврти наопаку а практично иста на наопачкото „феникиско„ БЕТ)

или се создавани на база на буквата β грчката алфабета која во 9 век сеуште се изговарала како Б (по антички !!!!) или воошто не се создавале според грчката ВИТА туку според латинското БЕ,феникиското БЕТ.

Буквата В,в,не е создавана според грчката β-ВИТА бидејќи таа во 9 век сеуште се изговарала како „б„ ,иако формата е многу слична ,бидејќи латинското БЕ -B и грчкото големо Β,β,се практично исти.

Дека изговорот на грчката вита останал Б во латинскиот и по 9 век е повеќе од јасно.До ден денес буквата 
β-ВИТА на латински се транскрибира како Б.

Да ја повикаме историјата на помош.Ако сите латински закони се преведувале на грчки ,по преносот на империјалниот центар во Константинопол (324-330) каков избор имале Грците? Се разбора ,секое латинско Б-се транскрибирало со грчката  β-бета.Значи,Византија е всушност Бизантија.


Што значи ИПА-[β]?Слушнете ТУКА

Слушаме"в" но тоа не е веројатно.Средновековниот (византиски ) Грк кој наводно ја смислувал словенската азбука не можел да го замени гласот "б" со "в" бидејќи тоа се коси со здравиот разум (фонетски буквата "б" е послична на "п" отколку на "в").

Б-библос,библија-букви, В-вед,знае.Доколку навистина некој средновековен византиски Грк ни ја создаваше АЗБУКАТА таа ќе беше АЗВИКА.

Има уште еден проблем:познато е дека "современиот" грчки изговор воопшто не е толку современ.Се тврди дека тој "се изменил" уште по класичниот период и во средновековието кога Хераклиј ја зел грчката титула "Василеус" таа веќе не се изговарала како "Базилеус".

Шио ми га Џура,почитувани.

Наравоучение А:Словенската АЗБУКА не е создадена од Грк ( со меко"в").
Наравоучение Б:Словенската азбука е создадена од антички Грк (со тврдо "б") во 9 век

Одберете си варијанта.

No comments:

Post a Comment