Search This Blog

Friday, December 9, 2011

Зошто македонската фаланга носела розови чорапи?

Одговорот е едноставен.За да не ја фатат кога ќе краде јагоди!

Пардон...можно е војниците на Александар Македонски да носеле и жолти чорапи ,бидејќи се криеле во пченка.

Во своето дело Воените походи на Александар(Anabasis) ,стариот римјанин Аријан (нагалено Ксенофон, според неговиот "претходник" од пред четири пет века-оригиналниот  Ксенофон ), кој пишувал те на класичен грчки (атички) те на коине, итаканатаму,итаканатаму....опишува како фалангата се криела во пченица на некој остров во Дунав за да ги изненади варварите (Гети,Скити,Келти...вотевр).Еве вака :
4. ALEXANDER DESTROYS THE CITY OF THE GETAE – THE AMBASSADORS OF THE CELTS
THEY crossed over by night to a spot where the corn stood high;


and therefore they reached the bank more secretly.

At the approach of dawn Alexander led his men through the field of standing corn,

ordering the infantry to lean upon the corn with their pikes held transversely,

and thus to advance into the untilled ground.

As long as the phalanx was advancing through the standing corn,

the cavalry followed; but when they marched out of the tilled land,

Alexander himself led the horse round to the right wing, and commanded Nicanor to lead the phalanx in a square.

The Getae did not sustain even the first charge of the cavalry;

for Alexander’s audacity seemed incredible to them, in having thus easily crossed the Ister,

the largest of rivers, in a single night, without throwing a bridge over the stream.Ја минаа реката ноќе на место каде имаше високо жито
и затоа стигнаа на брегот поскришно.
Со наближувањето на зората Александар ги поведе своите луѓе низ полето со исправеното жито
наредувајќи и на пешадијата да ги навали копјата кон житото
и така да напредува кон необработената земја,
Додека фалангата напредуваше низ исправеното жито,
ја следеше коњицата,но кога измаршираа на необработената земја,
Александар лично го поведе коњот околу до десното крило,
и му нареди на Никанор да ја води фалангата во квадрат.
Гетите не го издржаа ни првиот напад на коњицата,
бидејќи храброста на Александар им изгледаше неверојатна,така лесно да го премине  Дунав,
најголемата од сите реки,за една вечер,без да изгради мост над реката.

Што е работава?Пченицата до ден денешен е висока максимум 1,2 м а копјата на фалангата биле дугачки по 5,5 м.

Фантазијата на средновековните(доцен среден век ,по 1500- кога високата пченка е донесена во Европа) попови била несомнено голема.Но сепак помала од глупоста на историчарите со дипломи.

No comments:

Post a Comment