Search This Blog

Thursday, December 8, 2011

Астерикс и Обеликс Македоникс
Откако ќе  направиме споредба помеѓу галскиот, словенскиот, германскиот,современиот келтски и латински јазик, забележуваме  дека иако галскиот има одредени блискости со ирскиот, шкотскиот галски и велшкиот јазик, најголема сличност со галските зборови и граматика имаат зборовите од  словенските јазици и не само во однос на бројот на слични зборови, туку исто така и во однос на нивната етимологија.

Сето она што се случувало во минатото оставило траги. Времето избришало голем број на докази  но со детални и независни истражувања може да се открие значителен дел од она што се смета за изгубено. Да се ​​утврди потеклото и припадноста на антички народ со сигурност треба да се анализираат сите аспекти од неговиот живот, бидејќи ограниченоста само со податоци добиени од една област може да доведе до погрешни заклучоци.

Во 16от и 17от век, шкотскиот научник Е. Бјукенан и неговиот велшки следбеник Е.Лојд констатирале дека Велшаните и Шкотите мора да бидат поврзани со Галите  бидејќи галскиот јазик е поврзан со зборови од шкотскиот и велшкиот.


Прејудицирајќи ги своите побарувања само од ограничени лингвистички податоци, шкотските и велшките научници ги дефинираа Ирцитекотите и Велшаните, како Келти.

Овие господа, сепак, не забележаа дека името Келти првично било применето само на луѓето кои живееле во Европа ,на континентот, а тоа не се користело за племињата кои живеат во Ирска, Шкотска и Велс, како што забележал британскиот научник С. Џејмс,многу е мала веројатноста дека предците на велшкиот и галски народ да се сметале самите себе за Келти, додека Цезар е многу јасен дека Celtae е името со кое Галите се именувале себеси.
Такарците, Шкотите и Велшаните биле прогласени за Келти околу 2.200 години по грчкиот писател Hecataeus кој го користи овој термин за сосема друга група на луѓе .
Што е интересното? Веројатноста дека нашите претци можеле сосема добро да се разберат со Астерикс и Обеликс.Еве зошто:

Галски                               Македонски(старословенски)
ACAMNO                          КАМЕН
ASNO                                 ЈАСНО
ASO                                    УСТА

BEL                                    БЕЛ
BITU                                  БИДЕ (СВЕТ, ЖИВОТ)
CRAMO                            КРОМИД
DALIO                              ДЕЛ

DERVO                            ДРВО
GORCA                            ГОРИЦА (ШУМА)
LUBI                                ЉУБИ
KUT                                 КАТ,ЌОШ

GHOSTI                          ГОСТИ (СТРАНЦИ)
MESGA                          МЕША
NOVIO                           НОВ
SEDLON                        СЕДЛО

TRAG                             ТРАГ (СТАПАЛО)
TROUGO                       TAЖНО
VESSU                           ВЕСЕЛ
VID                                ВИД,ГЛЕДА
BRIGA                           БРЕГ
VRITU                           ВРЕЛО
EIMI(ESMI)                  ЈАС СУМ(ЕСМ)
NIMI                             НЕ СУМ (НЕСМ,НЕМЕ)
ESI                                СИ
NESI                             НЕ СИ
ESTE                             СТЕ
NESTE                         НЕ СТЕ
SONT                          СЕ(СОТ)
NESENT                      НЕ СЕ
BAL                             БЕЛ
BRAS                          БРЗ
BRIG                           БРЕГ
CRO                           КРВ
GRIAN (сонце)         ГРЕЕ
LUCHD                     ЛУЃЕ
MOLAIM                  МОЛАМ
MUIR                        МОРЕ
SUAN                       СОН
SUG                          СОК
TROМ                      ТРОМ,ТРОМАВ
BALLO                     БОЛЕН
CANKI                     САНКИ
CAPIА                      КОПАЧ
LITU                        СЛАВА
LUTO                       ЛУТ
MLATI                    МЛАД
TATOS                    ТАТО

VER                      ВРЗ(ВРХ)

Многу интересно, галските зборови имаат повеќе "словенски" отколку шкотски  или велшки корен.Натписот од Vaison

CΕΓΟΜΑΡΟC
ΟΥΙΛΛΟΝΕΟC
ΤΟΟΥΤΙΟΥC
ΝΑΜΑΥCΑΤΙC
ΕΙωΡΟΥ ΒΗΛΗ
CΑΜΙCΟCΙΝ
ΝΕΜΗΤΟΝ


Официјален превод


Сегомарос
Синот на Уило
Водач 
На Намасатис
Го посвети ова
светилиште на Вилис(Билис)


Какви богови Велеси,светилишта и глупости


ќе го споиме натписот :CΕΓΟΜΑΡΟ(C)(O)ΟΥ ΙΛΛΟΝΕΟCΤΟΟΥΟΥCΤΙΝΑΜΑΥCΑΤΙCΕΙωΡΟΥΒΗΛΗCΑΜΙCΟ CΙΝΝΕΜΗΤΟΝ


ќе разделиме


CΕΓΟ ΜΑΡΟ(C)(O)ΟΥ  ΙΛΛΟΝΕ ΟCΤΟΟΥ ΤΙ ΟΥCΝΑ ΜΑΥCΑ ΤΙ CΕΙωΡΟΥ ΒΗΛΗCΑ ΜΙ CΟ CΙΝΝΕ ΜΗΤΟΝ

C=K,C,Ц

Н=Е

ΛΛ=J

Υ=J,И


Т=Т,Д


ОО=У

Го добиваме следното

сего мароку ијоне остуј ти усна мајка ти киору велика ми со сине метон

Овој знак го остави Ијоне овде  спие мајка овде  ќерка ми Велика(Велеса,Велека) со син Мето
Повеќе:
Pavel Serafimov

No comments:

Post a Comment