Search This Blog

Thursday, December 8, 2011

Ерлагенски ракопис

Ерлагенскиот ракопис е манускрипт од првата половина на 18 век.Содржи збирка на песни од јужнословенските простори.Како на пример следната:Секогаш ме интересирало од каде потекнува името Урош.Уруш (РШ,Рашка) значи "воин" етимологија од турки јазик.

http://ru.wiktionary.org/wiki/уруш

Улук-големец,голем

http://ru.wiktionary.org/wiki/уллу

Ерлагенскиот ракопис може да го видите тука

http://erlagenskirukopis.wordpress.com

Некои од песните се неверојатни.Дејството на пример се случува на река со име Сибир.Песните се главно создавани во периодот на турското владеење.Има и авторски дела.Веројатно создадени од непознатиот собирач.
Би сакал да го видам оригиналот.

No comments:

Post a Comment