Search This Blog

Wednesday, December 7, 2011

ANTIQUITATES CONSTANTINOPOLITANAE 1829

f01a (1)


IMPERIUM
ORIENTALE
SIVE
ANTIQUITATES
CONSTANTINOPOLITANAE
IN QUATUOR PARTES DISTRIBUTAE:
QUAE EX VARIIS SCRIPTORUM GRAECORUM OPERIBUSOpera & Studia Domni Anselmi Banduri Ragusani, Presbiteri ac Monachi Benedictini e Congregatione Melitensi.

f03ahЦелосна големина

f03bЦелосна големинаГиљелмо Делил (1675-1726),изработувачот на погорните карти е еден од најголемите картографи на 17 век. Изработил повеќе од 100 карти кои 1733 во Амстердам се собрани во атлас.Интересно е што картата на Делил не се совпаѓа со денешната  претстава за поделбата на темите во Византија.Или некој го читал погрешно Константин Порфирогенет или постоеле две различни De Thematibus.На сликата е денешното поимање за византиската тема Македонија.


На сликата е денешното поимање за византиската тема Македонија.

На сликата е местоположбата на темата Македонија (според делата на византиските автори ) како што се читало во 19 век.


f03e
In the words of the Arab geographers Ibn Khordadbeh and Ibn al-Faqih, the theme of Macedonia (Maqaduniya) extended from the "Long Wall" (the Anastasian Wall) to the "lands of the Slavs" in the west, and from the Aegean and Marmara Seas to the borrders of Bulgaria to the north. In later days, to the west it bounded the theme of Thessalonica and the later themes of Strymon and Boleron.[6] Thus the theme of Macedonia had no relation to the historical region of Macedonia, and when Byzantine sources of the 10th–12th centuries refer to "Macedonia", they mean the area of western Thrace. Hence for instance the emperor Basil I "the Macedonian" (r. 867–886) hailed from Thrace, and the Macedonian dynasty he founded was named after the theme of Macedonia.[7]


Според зборовите на арапските географи Ибн Кордабех и Ибн Ал Фагих,темата македонија(Магадунија) се протегала од „Долгиот ѕид„ се до „земјата на Словените„ на запад,аод Егејското и Мермерното море до границите на Бугарија на север.Подоцна,на запад таа се граничела со темата Солун а подоцна со темите Стримон и Болерон.Вака темата македонија немала врска со историскиот регион македонија и кога византиските автори зборуваат за „македонија„ тие мислат на западна Тракија.Затоа на пример императорот Василиј I Македонецот (867-886) потекнува од Тракија а македонската династија која ја основал е именувана според темата Македонија.          Чудни работи.Династија не се нарекува според тема.Темата е чиста администрација.Сметам дека веројатно не постоела никаква „тема Македонија„ па затоа името Македонија се шетало по картата зависно од тоа кој апокрифист колку познавал географија во времето кога немало географски карти,односно 15-16 век.

No comments:

Post a Comment